Brocom met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4, die in dit kader optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Met deze verklaring informeren we u over het beleid van BROCOM voor de verwerking van persoonsgegevens conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “GDPR”).

In deze Privacyverklaring legt BROCOM uit welke informatie zij over u verzamelt, waar zij die informatie voor gebruikt en aan wie zij deze informatie doorgeeft. Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. 

PERSOONSGEGEVENS IN HET BEZIT VAN BROCOM

Volgende persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren door BROCOM verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan BROCOM verstrekt, onder andere via het toetredingsformulier, zoals:

  • Identificatie- en contactinformatie: novermakaam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …
  • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, gerealiseerde vergoedingen, …
  • Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, …

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de BROCOM website of voor BROCOM leden, onder andere:

  • Gegevens over uw surfgedrag, zoals cookies, type internet browser, type operating systems.

VERWERKINGSDOELEINDEN

BROCOM verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van intern beheer op basis van de contractuele relatie met u. Onder “intern beheer » wordt onder meer begrepen de administratie van de leden, de facturatie, de diensten, statistisch onderzoek alsmede de marketing en de persoonsgerichte publiciteit.

BROCOM verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens ook met het oog op de studie, de bescherming en de ontwikkeling van uw belangen als lid.  De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het lidmaatschap van perBROCOM en de aan BROCOM toegekende taken zoals de administratie van de leden en het promoten van activiteiten van verzekeringstussenpersonen.

BROCOM verwerkt uw persoonsgegevens tevens voor het aanbieden van haar diensten als beroepsvereniging en/of het organiseren van activiteiten ter promotie van de vereniging en de sector op basis van de contractuele relatie met u of op basis van het gerechtvaardigd belang te ondernemen.

OVERMAKEN AAN DERDEN

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen  uw persoonsgegevens aan derden worden overgemaakt, onder andere voor acties gekoppeld aan de ledenvoordelen van BROCOM, statistisch onderzoek en marketing. BROCOM garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Wij kunnen ook uw gegevens doorgeven aan derden in geval van een wettelijke verplichting of een verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten, of indien u zich hiermee akkoord heeft verklaard

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSEN, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de uw betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

In geval van gebruik door BROCOM van u persoonsgegevens (bijvoorbeeld e-mailadres) voor direct marketingdoeleinden, heeft u het recht op ieder moment, zonder kosten en zonder enige vereiste van rechtvaardiging, u te verzetten tegen dit gebruik van uw gegevens. U kunt dit melden door een mail te sturen naar info@brocom.be.

BEWAARPERIODE

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

COOKIES

Er worden cookies gebruikt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan die uw gebruik van www.brocom.be kan vergemakkelijken. Dergelijke cookies kunnen door BROCOM geplaatst worden om de verzending van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren. Zo worden cookies gebruikt om uw taalkeuze te onthouden voor een volgende bezoek of om formulieren in te vullen met reeds voordien ingebrachte gegevens.

KLACHT

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

CONTACTGEGEVENS BROCOM

BROCOM
Drukpersstraat 4
1000  Brussel
Tel.: 03 549 07 40
Ondernemingsnummer BE 0825.984.494
info@brocom.be

Versie 25 mei 2018

Een verzekeringsmakelaar is een raadgever en vertrouwenspersoon. Hij informeert, in alle onafhankelijkheid, begeleidt en helpt om keuzes te maken op basis van behoeften en situatie. Hij staat bij en verdedigt belangen! Deze verzekeringsmaatschappijen werken alvast samen met onafhankelijke Makelaars in Verzekeringen:
De onafhankelijke Makelaars in Verzekeringen worden ondersteund door: