Het rapport van de ombudsman

De Ombudsman van de verzekeringen onderzoekt geschillen die de consument heeft tegenover de Belgische verzekeringsondernemingen die het charter hebben onderschreven, de tussenpersonen in verzekeringen en Datassur.

Door een zo groot mogelijke transparantie erkennen de Brocom erkende verzekeringsmakelaars niet enkel de rol van de Ombudsman maar gaan nog een stap verder door deze te promoten als enig orgaan voor de centralisering van klachten.

Aanstelling

De Ombudsman wordt aangesteld met inachtneming van de principes die opgenomen zijn in de aanbeveling 98/257/EG van de Europese Commissie betreffende de organen die verantwoordelijk zijn voor de buitengerechterlijke beslechting van consumentengeschillen.

Bevoegdheden

  • De Ombudsman dient zijn opdracht in alle onafhankelijkheid uit te voeren.
  • De Ombudsman beschikt daartoe over de volledige medewerking van alle representatieve beroepsverenigingen van verzekeringsondernemingen en -tussenpersonen, alsook over de nodige middelen en bevoegdheden, met name op het vlak van onderzoek en bemiddeling, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn opdracht.
  • De Ombudsman is steeds gebonden door het beroepsgeheim. Hij voert zijn onderzoeks- en zijn bemiddelingsrol in alle objectiviteit uit en werkt maximaal op basis van wetten, reglementen, polisvoorwaarden en de gedragsregels van de verzekeringsondernemingen en van de verzekeringstussenpersonen. De Ombudsman houdt bij de uitoefening van zijn opdracht steeds rekening met het principe van de billijkheid en streeft steeds naar het bereiken van redelijke minnelijke oplossingen.
  • Met betrekking tot dossiers die door de consument aan de Ombudsman worden overgemaakt, formuleert de Ombudsman een gemotiveerd schriftelijk advies na het dossier te hebben onderzocht met de medewerking van de partijen.
  • De Ombudsman beschikt in het kader van de uitoefening van zijn opdracht over een moreel gezag, en de door hem uitgebrachte adviezen zijn niet bindend voor de partijen. De consument die zich tot de ombudsman wendt (in welke hoedanigheid ook) behoudt alle rechten om zich tot de bevoegde rechtbanken te richten.
  • De Ombudsman werkt mee aan het Europees netwerk voor grensoverschrijdend verhaal op het gebied van de verzekeringen en treedt toe tot het protocolakkoord inzake een gemeenschapsnetwerk.

Procedure

  • De Ombudsman wordt schriftelijk aangezocht.
  • Zijn tussenkomst is gratis.
  • Hij formuleert zo vlug mogelijk, en uiterlijk binnen de zes maand, een gemotiveerd schriftelijk advies.

Jaarverslagen

De verschillende jaarverslagen zijn beschikbaar in pdf formaat.