Antiwitwasopleiding

Preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

De omzetting van de EU-richtlijn betreffende verzekeringsbemiddeling breidt de van vakkennis van de bemiddelaars uit, alsook deze van de verantwoordelijke voor de distributie: u moet nu de antiwitwas wetgeving beheersen indien u leven producten verkoopt.

Onderaan deze pagina vindt u de wetteksten met betrekking tot de antiwitwaswetgeving en de sectorcode. 

Waarover gaat het?

In haar circulaire van 12 juli 2005 herinnert de FSMA de ondernemingen die onder haar bevoegdheid vallen eraan dat de wet van 12 januari 2004, ter wijziging van de wet van 11 januari 1993, hen oplegt om nieuwe maatregelen in werking te stellen voor het voorkomen en opsporen van operaties die er op gericht zijn kapitalen wit te wassen of terrorisme te financieren.

Artikel 9 van de wet

"De in de artikelen 2, 2bis en 2ter bedoelde ondernemingen en personen nemen passende maatregelen om hun werknemers en hun vertegenwoordigers met de bepalingen van deze wet vertrouwd te maken. Deze maatregelen houden in dat hun betrokken werknemers en vertegenwoordigers deelnemen aan speciale opleidingsprogramma’s om de verrichtingen en de feiten te leren onderkennen die met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verband kunnen houden en om hen te onderrichten hoe in die gevallen moet worden gehandeld."

Wat betekent dit concreet?

Concreet verplicht het reglement van de FSMA deze organismes om hun personeelsleden en vertegenwoordigers op te leiden om ze te helpen de operaties en feiten te herkennen die verbonden kunnen zijn met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en hen te onderrichten over hoe in zulke gevallen gehandeld dient te worden.

Artikel 40 van het reglement

"§ 1. De in artikel 9 van de wet bedoelde verplichte opleiding en sensibilisatie met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme geldt voor de personeelsleden van de ondernemingen en voor alle personen die de ondernemingen vertegenwoordigen als zelfstandige: - die door de taken die zij verrichten voor de cliënten, of door de verrichtingen die zij uitvoeren, het risico lopen geconfronteerd te worden met pogingen tot witwassen van geld of financiering van terrorisme, of, - van wie de taken er in bestaan procedures uit te werken of computer-dan wel andere toepassingen te ontwikkelen die worden gebruikt bij de activiteiten die als gevoelig kunnen worden gekwalificeerd ten aanzien van voornoemd risico.
§ 2. De opleiding en sensibilisatie van en de geregelde informatieverstrekking aan de personeelsleden zijn er in zonderheid op gericht: - die personeelsleden te helpen de kennis te verwerven en de kritische geest te ontwikkelen die nodig zijn om atypische verrichtingen te kunnen opsporen; - hen te helpen de kennis over de procedures te verwerven die nodig is om op passende wijze te reageren wanneer zij met dergelijke verrichtingen worden geconfronteerd; - de problematiek met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op passende wijze te integreren in de procedures en de toepassingen die worden ontwikkeld om te worden toegepast op de activiteiten die als gevoelig kunnen worden gekwalificeerd ten aanzien van voornoemd risico."

Geldt dit ook voor mij?

De wet van 12 januari 2004 breidt het toepassingsgebied ratione personae van de wet van 11 januari 1993 uit tot verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen die hun professionele activiteiten uitoefenen, buiten elke vorm van exclusiviteitscontract, in de tak "Leven". Alle personeelsleden en vertegenwoordigers van deze organismen dienen dus vanaf heden de antiwitwaswetgeving te beheersen.

Wat zijn de risico's?

Deze kennis wordt één van de voorwaarden voor de erkenning van tussenpersonen door de FSMA. Dit betekent dat de Commissie tussenpersonen die hierover niet beschikken zal kunnen schrappen.

Wat moet ik doen?

Om de nieuwe vaardigheden vereist door de wet te verwerven organiseren Insert en andere instanties nog steeds opleidingen in verband met:

  • de nieuwe antiwitwaswetgeving;
  • de verplichtingen van de tussenpersonen;
  • de taakverdeling tussen verzekeraars en tussenpersonen.

De wetgeving bepaalt dat u het examen op het einde van de opleiding met succes aflegt. Deze opleiding van Insert en andere instellingen zijn uiteraard goedgekeurd door de FSMA.

Wat levert dit mij op?

Deze opleiding biedt u de garantie dat u zal voldoen aan deze nieuwe wettelijke verplichting.
Ze biedt u eveneens de mogelijkheid opgenomen te worden in een databank – aangemaakt door Brocom (ook voor de niet-leden) en te raadplegen door elke verzekeringsonderneming en de FSMA – als tussenpersoon of verantwoordelijke voor de distributie die in orde is met de "antiwitwaswetgeving".
Bovendien zal u aan het einde van deze drie uur durende opleiding uitgenodigd worden om voor eens en voor altijd de "Gedragsregels inzake de distributie van financiële producten" te ondertekenen die uitgewerkt werden door de verschillende verenigingen.
Deze sectorale gedragsregels formuleren expliciet uw verplichtingen inzake precontractuele informatie en bestrijding van bijzondere mechanismen, alsook uw plichten in het kader van de nieuwe antiwitwaswetgeving.
Door het ondertekenen van dit document zorgt u ervoor dat u dit achteraf niet bij elke verzekeringsmaatschappij afzonderlijk zult moeten regelen.

Hoe kan ik me inschrijven

Gespecialiseerde anti-witwaswetgeving opleidingen zijn goedgekeurd door de FSMA. Om deze opleiding te volgen kunt u contact opnemen met één van deze organisaties. Inschrijven kan ook op de websites van Brokers Training en Insert.